หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-ZZZ-3-131ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการนัดหมายผู้ป่วย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 3251 ผู้ช่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบำบัด

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          สามารถจัดการนัดหมายตามแผนการรักษาของทันตแพทย์และผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ช่วยทันตแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40402.01 จัดการนัดหมายตามแผนการรักษาของทันตแพทย์ 1. มีความรู้เรื่องการนัดหมายให้ตรงแผนการรักษาทางทันตกรรม 40402.01.01
40402.01 จัดการนัดหมายตามแผนการรักษาของทันตแพทย์ 2. บันทึกการนัดหมายและตรวจสอบความถูกต้องของการนัดหมาย 40402.01.02
40402.02 จัดการนัดหมายผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า 1. ติดต่อผู้ป่วยเพื่อยืนยันการเข้ารับการรักษา 40402.02.01
40402.02 จัดการนัดหมายผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า 2. นัดหมายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษา 40402.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. มีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เรื่องโรคทางทันตกรรม

2. ความรู้เรื่องวิธีการสื่อสารในการติดตามการนัดหมาย

3. ความรู้เรื่องข้อควรระวังในการนัดหมาย เช่น การนัดหมายซับซ้อน การเรียงลำดับของการรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

          2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

          4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

          ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          การนัดหมาย หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และทันตแพทย์ที่ทำการรักษา

อาการสำคัญ (Chief Complaint)  หมายถึง อาการที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึกรบกวนเขามากที่สุด หรือเป็นอาการที่ผู้ป่วยต้องการรักษามากที่สุด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสอบข้อเขียน และการสังเกตการณ์ยินดีต้อนรับ