คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีพัฒนาการปกติและผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางพัฒนาการ หรือมีความต้องการพิเศษ สามารถตรวจประเมินทางพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางพัฒนาการ หรือมีความต้องการพิเศษ สามารถจัดโปรแกรมเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของพัฒนาการ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านพัฒนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางพัฒนาการ หรือมีความต้องการพิเศษ และสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัยที่ถูกต้องแก่คนทั่วไปและในแวดวงวิชาการในประเทศไทยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดย
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัยโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างน้อย 4 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร) หรือ
    • มีเอกสารรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัย* (นับรวมเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งชั่วโมงปฏิบัติงานพัฒนาการผู้สูงวัยและชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการผู้สูงวัย) ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง
  • กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือปริญญาโททางด้านจิตวิทยาในสาขาอื่นจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
    • มีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงวัย อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

*การปฏิบัติงานสามารถนับรวมชั่วโมงการปฏิบัติงานกับผู้สูงวัย หรือการเป็นจิตอาสาด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักจิตวิทยา (2634)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-JGUG-454A ตรวจประเมินทางด้านพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ
HLT-VYST-458A จัดโปรแกรมชะลอความเสื่อมถอยทางพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ
HLT-DAUI-459A จัดโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพด้านพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ
HLT-JHON-460A จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ
HLT-WNEH-462A พัฒนาความรู้เชิงวิชาการทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ