คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการในผู้สูงวัย สามารถตรวจประเมินทางพัฒนาการในผู้สูงวัย สามารถจัดโปรแกรมทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อชะลอความเสื่อมถอยทางพัฒนาการในผู้สูงวัย ส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงวัย สามารถบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย ในระดับองค์การ ชุมชน หรือประเทศจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ทางจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมเหล่านั้นในแวดวงวิชาการในประเทศไทยและนานาชาติได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 7 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดย
    • มีงานวิจัยหรือรายงานวิชาการหรือบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัยอย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่นับงานวิจัยเพื่อจบการศึกษา) และ
    • มีเอกสารรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัยโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างน้อย 6 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร) หรือ
    • มีเอกสารรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัย* (นับรวมเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งชั่วโมงปฏิบัติงานพัฒนาการผู้สูงวัยและชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการผู้สูงวัย) ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง

*การปฏิบัติงานสามารถนับรวมชั่วโมงการปฏิบัติงานกับผู้สูงวัย หรือการเป็นจิตอาสาด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักจิตวิทยา (2634)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-NWRO-453A ตรวจประเมินทางด้านพัฒนาการผู้สูงวัย
HLT-ZDVH-456A จัดโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพด้านพัฒนาการในผู้สูงวัย (Successful Aging)
HLT-IXKO-457A จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงวัย (Behavioral and Cognitive Training)
HLT-VYST-458A จัดโปรแกรมชะลอความเสื่อมถอยทางพัฒนาการในผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ
HLT-JEWY-463A พัฒนานวัตกรรมหรือนโยบายอันเกี่ยวกับพัฒนาการผู้สูงวัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ