คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะเฉพาะทางด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพดิจิทัลทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS) ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ รวบรวมข้อมูลความต้องการเชิงระบบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการแพทย์ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศทางการแพทย์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยาระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข อาทิ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น  หรือ

- ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี

ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้อง    
1.    มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ    
2.    ผ่านการอบรมหลักสูตร PACS ที่จัดโดย    
      1.    หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ        
      2.    สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หรือสมาคมวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค หรือ
      3.    สมาคมเวชสารสนเทศไทย หรือ
      4.    ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•    นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา    
•    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภาพทางรังสีวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-POQZ-471A อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา
HLT-TKWW-475A จัดการข้อมูลภาพทางรังสี
HLT-NYFP-476A จัดการและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบและเครือข่าย
HLT-BCFI-477A ตรวจสอบภาพทางรังสีวิทยาในระบบและเครือข่าย
HLT-QNHN-478A จัดทำรายงาน
HLT-IIMQ-479A ดูแลความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
HLT-ICQP-480A แก้ไขปัญหาระบบและเครือข่าย
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ