คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการกระบวนการในการทำงาน หรือการให้บริการ มีความเชี่ยวชาญในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ โดยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ระดับ 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ระดับ 4    
2. มีประสบการณ์ในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง    
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร MIIA (Medical Imaging Information Administration)    
4. กรณีไม่ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิระดับ ที่ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา ระดับ 5 จะต้องมีประสบการณ์ในงานระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภาพทางรังสีวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-POQZ-471A อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา
HLT-MTHH-481A บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย (infrastructure)
HLT-XALA-482A บริหารจัดการระบบงานเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (process)
HLT-YFKN-483A วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทาง
HLT-FMKM-484A พัฒนาตนเองและบุคลากร
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ