หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-POQZ-471A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08: 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการสร้างภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมระดับพื้นฐานที่จําเป็นในการสนับสนุนงานระบบเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
 นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560- คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.1 อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสีทั่วไป และการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา

PAC0201.01 160373
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.2 อธิบายขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์

PAC0201.02 160374
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.3 อธิบายหลักการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

PAC0201.03 160375
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.4 อธิบายหลักการถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง

PAC0201.04 160376
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.5 อธิบายหลักการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

PAC0201.05 160377
PAC0201

อธิบายหลักการการถ่ายภาพรังสี

1.6 อธิบายหลักการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพทางรังสีรักษา

PAC0201.06 160378
PAC0202

อธิบายมาตรฐานการถ่ายภาพรังสี

2.1 อธิบายมาตรฐานของการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาทั่วไปและการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา 

PAC0202.01 160379
PAC0202

อธิบายมาตรฐานการถ่ายภาพรังสี

2.2 อธิบายมาตรฐานของการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภาพคลื่นเสียงความถี่สูง และภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ภาพทางรังสีวินิจฉัยอื่นๆ

PAC0202.02 160380

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้หลักการถ่ายภาพรังสีวิทยา

2. ความรู้เรื่องภาพเอกซเรย์ทั่วไป การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา ภาพอัลตราซาวนด์ ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภาพเอ็มอาร์ไอ และภาพทางรังสีวิทยา

3. ความรู้เบื้องต้นหลักการถ่ายภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีรักษา

4. ความรู้อุปกรณ์ทางรังสีวิทยา

5. ความรู้เครื่องมือทางรังสีวิทยา

6. มีความรู้พื้นฐานทางด้านรังสีกายวิภาค


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ-ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - หลักฐานการศึกษาหรือการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

     2. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

เครื่องมือทดสอบ (Test equipment)

      - ภาพทางรังสีวิทยา

      - เครื่องมือทางรังสีวิทยา

สถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)

      - แผนกรังสีวิทยา หรือภายในสถานพยาบาล

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจได้รับการประเมินผ่าน    

•    การสอบข้อเขียน

•    การสัมภาษณ์

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

 ยินดีต้อนรับ