หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทาง

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-YFKN-483A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08: 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการสร้างภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมระดับพื้นฐานที่จําเป็นในการสนับสนุนงานระบบเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560- คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PAC1401

ควบคุมดูแลระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

1.1 วางแผนและจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

PAC1401.01 164413
PAC1401

ควบคุมดูแลระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำนโยบายรองรับความเสี่ยงและที่เกี่ยวข้อง

PAC1401.02 164414
PAC1401

ควบคุมดูแลระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

1.3 พัฒนาแผนการทํางานและการประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ

PAC1401.03 164415
PAC1402

ตรวจสอบการดำเนินงาน

2.1 กําหนดแนวทางการแก้ปัญหา การแก้ไขอย่างเป็นระบบ และมีการ จัดลําดับความสําคัญ

PAC1402.01 164416
PAC1402

ตรวจสอบการดำเนินงาน

2.2 ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ

PAC1402.02 164417
PAC1402

ตรวจสอบการดำเนินงาน

2.3 ติดตามการทำงานของระบบและเครือข่าย

PAC1402.03 164418
PAC1403

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระบบงาน

3.1 ประเมินความเสี่ยงรอบด้าน

PAC1403.01 164419
PAC1403

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระบบงาน

3.2 วิเคราะห์และประเมินปัญหาทางเทคนิค

PAC1403.02 164420
PAC1403

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระบบงาน

3.3 ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา

PAC1403.03 164421
PAC1403

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระบบงาน

3.4 บันทึก จัดทำรายงานปัญหาและความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา

PAC1403.04 164422
PAC1404

เสนอแนะและจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

4.1 จัดทำแผนและกลยุทธเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

PAC1404.01 164423
PAC1404

เสนอแนะและจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

4.2 ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดำเนินงาน

PAC1404.02 164424
PAC1404

เสนอแนะและจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

4.3 กําหนดระดับความเสี่ยงสําหรับแต่ละ อันตราย

PAC1404.03 164425
PAC1404

เสนอแนะและจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

4.4 จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

PAC1404.04 164426

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การกําหนดแนวทางและนโยบาย

2. การวางเกณฑ์มาตรฐาน

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

5. การติดต่อสื่อสาร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์

2. ระบบเครือข่ายทางการแพทย์

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

4. การวางแผนและนโยบาย

5. การบริหารงานด้านความปลอดภัย (Operational Security) COMTIA Security+ Domain 2.0 Compliance and Operational Security

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ-ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงานหรือการศึกษา

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. เอกสาร/หลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     - หลักฐานการศึกษาหรือการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

     2. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจได้รับการประเมินผ่าน    

•    การสอบข้อเขียน

•    การสัมภาษณ์

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

 ยินดีต้อนรับ