Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยา
1
2
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย (infrastructure)
3
4
บริหารจัดการระบบงานเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (process)
5
6
7
8
วิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทาง
9
10
11
12
พัฒนาตนเองและบุคลากร
13
14
15
จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
16
17

ยินดีต้อนรับ