หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเองและบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-FMKM-484A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเองและบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08: 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการสร้างภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมระดับพื้นฐานที่จําเป็นในการสนับสนุนงานระบบเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560- คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PAC1501

ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานแก่บุคลากร

1.1 จัดทำแผนการให้คำปรึกษา

PAC1501.01 164427
PAC1501

ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานแก่บุคลากร

1.2 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงาน

PAC1501.02 164428
PAC1501

ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานแก่บุคลากร

1.3 เตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

PAC1501.03 164429
PAC1501

ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานแก่บุคลากร

1.4 พัฒนากระบวนการการให้คำปรึกษา

PAC1501.04 164430
PAC1502

พัฒนาตนเอง

2.1 จัดทำแผนการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

PAC1502.01 164431
PAC1502

พัฒนาตนเอง

2.2 เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PAC1502.02 164432
PAC1502

พัฒนาตนเอง

2.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

PAC1502.03 164433
PAC1503

พัฒนาบุคลากร

3.1 ประเมินความต้องการการฝึกอบรม

PAC1503.01 164434
PAC1503

พัฒนาบุคลากร

3.2 จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงาน

PAC1503.02 164435
PAC1503

พัฒนาบุคลากร

3.3 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการฝึกอบรม

PAC1503.03 164436
PAC1503

พัฒนาบุคลากร

3.4 ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงาน

PAC1503.04 164437
PAC1503

พัฒนาบุคลากร

3.5 ประเมินผลโครงการฝึกอบรม

PAC1503.05 164438

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การวางแผนการให้คำปรึกษา

2. การให้คำปรึกษา ทักษะการสื่อสาร

3. การวางแผนการฝึกอบรม

4. การประเมินความต้องการการฝึกอบรม

5. การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม

6. การดำเนินการฝึกอบรม

7. การประเมินการฝึกอบรม

8. การใช้คอมพิวเตอร์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการการฝึกอบรม

2. ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์

3. มาตรฐานภาพทางการแพทย์

4. ระบบ Radiology Information System (RIS)

5. ระบบ Hospital Information System (HIS)

6. ระบบ Health Level 7 (HL7)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ-ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงานหรือการศึกษา

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. เอกสาร/หลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     - หลักฐานการศึกษาหรือการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

     2. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจได้รับการประเมินผ่าน    

•    การสอบข้อเขียน

•    การสัมภาษณ์

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

 ยินดีต้อนรับ