คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพดิจิทัลทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS) และระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการระบบ PACS

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยาระดับ 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในตารางต่อไปนี้

 

คุณสมบัติข้อ 1

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ในสาขาช่างอุตสาหกรรม   คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

ด้านสารสนเทศทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ปี หรือ

คุณสมบัติข้อ 2

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

-

ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•    นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา
•    ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายภาพทางรังสีวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-BISA-470A อธิบายพื้นฐานทางรังสีวิทยาเบื้องต้น
HLT-SGRO-472A ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
HLT-JHGQ-167A ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
HLT-CKBE-474A สนับสนุนด้านเทคนิคในการให้บริการ
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ