หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย (infrastructure)

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MTHH-481A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย (infrastructure)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 08: 3211 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการสร้างภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมระดับพื้นฐานที่จําเป็นในการสนับสนุนงานระบบเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560- คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PAC1201

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

1.1 วางแผนและจัดเตรียมการบริหารจัดการของการให้บริการและการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการ

PAC1201.01 161053
PAC1201

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

1.2 ตรวจสอบแผนการจัดการสําหรับการ บริการและการบํารุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน

PAC1201.02 161054
PAC1201

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

1.3 ประเมินและจัดทําเอกสารระบบการจัดการ

PAC1201.03 161055
PAC1202

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย

2.1 วางแผนและจัดเตรียมการบริหารจัดการของการให้บริการและการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการ

PAC1202.01 161056
PAC1202

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย

2.2 ตรวจสอบแผนการจัดการสําหรับการ บริการและการบํารุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน

PAC1202.02 161057
PAC1202

วางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย

2.3 ประเมินและจัดทําเอกสารระบบการจัดการ

PAC1202.03 161058

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การกําหนดแนวทางและนโยบาย

2. การวางเกณฑ์มาตรฐาน

3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยาและทางการแพทย์

2. ระบบเครือข่ายทางการแพทย์

3. การจัดทำงบประมาณ

4. การจัดซื้อจัดจ้าง

5. การรับรองมาตรฐาน เช่น HA, JCI

6. หลักการบริหารความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่ายประเภทต่างๆ (Network Security) COMTIA Security+ Domain 1.0 Network Security

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ-ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงานหรือการศึกษา

     2. แฟ้มสะสมผลงาน

     3. เอกสาร/หลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     - หลักฐานการศึกษาหรือการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

     2. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจได้รับการประเมินผ่าน    

•    การสอบข้อเขียน

•    การสัมภาษณ์

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

 

 ยินดีต้อนรับ