คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยหรือกิจกรรมการให้บริการภายในหน่วยงานตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. มีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรคเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเวชสถิติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-XLEH-656A จัดการเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
HLT-IFZV-657A วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสถิติ สรุปและประเมินผลข้อมูลทางการแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ