คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และความสามารถในแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ การควบคุมงาน โดยใช้หลักการหรือทฤษฎีเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานเวชระเบียนและระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การให้รหัสโรค หัตถการและผ่าตัด เวชสถิติและสารสนเทศทางการแพทย์ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลทางสถิติกับองค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. มีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชสถิติต่ำกว่า 3 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน ต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรคระดับกลาง หรือการให้รหัสโรคระดับสูง จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเวชสถิติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MAOI-658A ควบคุม กำกับ และประเมินผลงานเวชระเบียนและระบบสารสนเทศทางการแพทย์
HLT-AKQA-659A จัดการระบบของงานด้านรหัสทางการแพทย์
HLT-GEYU-660A ดูแลระบบเวชสถิติและสารสนเทศทางการแพทย์
HLT-EANY-661A สนับสนุนการใช้ข้อมูลทางสถิติกับองค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ