คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและความรู้ในการวางแผน ออกแบบงานด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านต่างๆ รวมทั้งมีทักษะและความรู้ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ด้านต่างๆ รวมทั้งการสอนงานทางด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-UQSU-649A วางแผนและออกแบบงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
HLT-ZTLO-650A พัฒนางานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
HLT-RBYV-651A ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ