คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้งและตั้งค่าโสตทัศนูปกรณ์  การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน   ติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้บริการเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามวัตุประสงค์ของการใช้งาน  รวมถึงสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานตลอดจนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ (3521)

นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-FZTO-374A จัดเตรียมและติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
HLT-TTXM-375A ควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ