คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้งและตั้งค่าโสตทัศนูปกรณ์  การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้บริการเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามวัตุประสงค์ของการใช้งานรวมถึงสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานตลอดจนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZSVY-645A จัดเตรียมและติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
HLT-LMFP-646A ควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ