คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ตรวจสอบการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านการแพทย์ได้ มีทักษะและความรู้ในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเช่น โปสเตอร์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ บันทึกเสียง งานออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน  รวมทั้งมีความสามารถในการจัดนิทรรศการทางการแพทย์และนิทรรศการกิจกรรมทั่วๆ ไปของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานตามคำสั่ง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-WGTD-647A ตรวจสอบการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์
HLT-TQVT-648A จัดทำสื่อประเภทต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ