หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-RBYV-651A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3521)นักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดเตรียม  การติดตั้ง และการตั้งค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งทางด้านการออกแบบและการจัดทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและมีความสามารถในการใช้สื่อที่ทันสมัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10207.01

ถ่ายทอดความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. จัดฝึกอบรมหรือบรรยายเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

10207.01.01 185858
10207.01

ถ่ายทอดความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

2. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

10207.01.02 185859
10207.02

เผยแพร่ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1. วางแผนและออกแบบการนำเสนอโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ

10207.02.01 185860
10207.02

เผยแพร่ความรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

10207.02.02 185861

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่น2. ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1.  ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม ติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ    2.  ความรู้ในการจัดทำสื่อประเภทต่าง ๆ    3.  ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด    4.  ความรู้ในการเลือกใช้สื่อและการนำเสนองาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน     2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น แผนการฝึกอบรม  เอกสารประกอบการอบรม  หรือสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม      3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง     4. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      1. ผลการทดสอบความรู้      2.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือ      3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก             การประเมินทักษะการปฏิบัติงานกำหนดให้พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการจัดเตรียม ตั้งค่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการนำเสนอ รวมถึงทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถให้คำปรึกษาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น  การส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น  โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์  FB live  Youtube live  Zoom เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย)2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือใช้เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ
ยินดีต้อนรับ