หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและออกแบบงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-UQSU-649A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและออกแบบงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3521) นักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
วางแผนและออกแบบการนำเสนองานอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือรูปแบบของการจัดงาน รวมทั้งสามารถออกแบบสื่อและเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้เหมาะสมกับการนำเสนองาน  พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเสนองานแก่บุคลากรในหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักโสตทัศนูปกรณ์หรือนักโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10205.01

กำหนดแนวคิด คุณลักษณะของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ

1. กำหนดเทคนิคและเตรียมสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องใช้ในการนำเสนอ

10205.01.01 185842
10205.01

กำหนดแนวคิด คุณลักษณะของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ

2. เลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำเสนอ

10205.01.02 185843
10205.02

กำหนดแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ทบทวนแผนการดำเนินงาน
10205.02.01 185844
10205.02

กำหนดแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. กำหนดแผนงานที่จะใช้นำเสนอ

10205.02.02 185845
10205.02

กำหนดแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. กำหนดผู้มีส่วนรับผิดชอบในการนำเสนอ

10205.02.03 185846
10205.03

วางแผนงานการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

1. วิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลที่ใช้นำเสนอ

10205.03.01 185847
10205.03

วางแผนงานการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ
10205.03.02 185848
10205.03

วางแผนงานการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

3. กำหนดประเด็นและจัดลำดับเนื้อหาเฉพาะที่จะใช้นำเสนอ

10205.03.03 185849
10205.03

วางแผนงานการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาที่จะนำเสนอ

10205.03.04 185850
10205.03

วางแผนงานการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

5. วางแผนงานในการนำเสนอ

10205.03.05 185851
10205.04

ออกแบบงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ตามหลักจริยธรรม

1.รวบรวมข้อมูลที่จะใช้นำเสนอจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

10205.04.01 185852
10205.04

ออกแบบงานด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ตามหลักจริยธรรม

2.ออกแบบสื่อทางด้านการแพทย์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน 

10205.04.02 185853

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ทักษะในการวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูล    2. ทักษะในการวางแผนงานในการนำเสนอ    3. ทักษะในการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการเลือกใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์2. ความรู้ในการวางแผนการนำเสนอด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน 

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    3. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ

    4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

    5. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

    1. ผลการทดสอบความรู้

    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

    1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการ

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

    2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น ประเมินจากการสัมภาษณ์ หรืออาจจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความสามารถในการกำหนดแผนการทำงานเกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียดแผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้กำกับการดำเนินงานของหน่วยงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบความรู้ (ข้อสอบแบบปรนัย)2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สถานการณ์จำลองหรือจากการปฏฺบัติงานจริง หรือใช้เอกสารหลักฐานอื่น ยินดีต้อนรับ