คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและความรู้ในการออกแบบวางแผนเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงจัดทำรายงานสถิติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-TSMR-652A เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในหน่วยงาน
HLT-BDGX-653A จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเบื้องต้น
HLT-XFER-654A ออกแบบและวางแผนการเคลื่อนย้าย
HLT-MTDE-655A ตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ต่างๆ ในการเคลื่อนย้าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด

ยินดีต้อนรับ