คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณต่าง ๆ ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน รวมถึงสามารถจัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ดูแลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (5329)

นักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-KHDP-381A เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในหน่วยงาน
HLT-NMWS-382A จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ