คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล รวมถึงการบันทึกข้อมูลคุณภาพมาตรฐานและการประเมินด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลได้หลายรูปแบบ รวมถึงสามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพได้ เช่น ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มเอกสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-WMBR-639A จัดการเอกสารด้านคุณภาพ
HLT-DFAM-640A รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ