คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและมีความรู้ในการวิเคราะห์ นำเสนอกลไกเพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ด้วยการบูรณาการความรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง
    2. กรณีสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-LEXC-643A บริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพขององค์กร
HLT-HIIR-644A วิเคราะห์และนำเสนอระบบกลไกเพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ