คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ประเมินคุณภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารงานเกี่ยวกับระบบเอกสารคุณภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-LXNA-641A ติดตาม ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคุณภาพ
HLT-ZUFL-642A บริหารจัดการระบบเอกสารคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ