คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะและเทคนิคเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับผู้ป่วย ญาติและหน่วยงานภายในต่างๆ ได้อย่างชำนาญ และอำนวยความสะดวกในการแปลภาษาหรือการตีความเอกสารของผู้ป่วยหรือเรื่องทั่วไปภายในหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. มีประสบการณ์ทำงานการเป็นล่ามไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
    2. กรณีมีประสบการณ์ทำงานการเป็นล่ามต่ำกว่า 2 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องมีประสบการณ์การทำงานภายใต้การกำกับดูแลของล่ามวิชาชีพมาก่อน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-KGNU-687A อำนวยความสะดวกในการสื่อสารภาษาต่างประเทศทั่วไปภายในหน่วยงาน
HLT-EXDV-688A อธิบายสรุปใจความสำคัญที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับทราบ
HLT-WQYT-689A ให้บริการล่ามแปลภาษาในสถานการณ์ทั่วไปผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ