คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีหน้าที่ในการเบิกรับและนำส่งเอกสารหรืออุปกรณ์และสิ่งของต่างๆที่มีการเรียกใช้ภายในหอผู้ป่วย เช่น เอกสารทางการแพทย์ ผ้าที่ใช้ภายในโรงพยาบาล และอาหารผู้ป่วย เป็นต้น สามารถจัดเตรียม จดบันทึก และตรวจสอบเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหอผู้ป่วยรวมถึงแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่มีความต้องการใช้ภายในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการหอผู้ป่วยภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ธุรการหอผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-UAZU-662A เบิก อุปกรณ์และสิ่งของสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-ZPBW-663A จัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-GFSB-664A จัดเตรียมเอกสารสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-LNBC-665A จัดเตรียมอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-AJPU-666A ดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปภายในหอผู้ป่วย
HLT-ZNZY-667A ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหอผู้ป่วย
HLT-CBIH-668A ธุรการหอผู้ป่วย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด

ยินดีต้อนรับ