คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีหน้าที่ในการเบิกรับและนำส่งเอกสารหรืออุปกรณ์และสิ่งของต่างๆที่มีการเรียกใช้ภายในหอผู้ป่วย เช่น เอกสารทางการแพทย์ ผ้าที่ใช้ภายในโรงพยาบาล และอาหารผู้ป่วย เป็นต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ
หอผู้ป่วยภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (4229)

           ธุรการหอผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-JOTS-391A เบิก อุปกรณ์และสิ่งของสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-OTGJ-392A จัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของสำหรับหอผู้ป่วย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ