คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดเตรียม จดบันทึก และตรวจสอบเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในหอผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพธุรการหอผู้ป่วย ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ
หอผู้ป่วยภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (4229)

ธุรการหอผู้ป่วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-EWMC-393A จัดเตรียมเอกสารสำหรับหอผู้ป่วย
HLT-NOFL-394A จัดเตรียมอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับหอผู้ป่วย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ