คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพเพื่อนผู้สูงวัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพเพื่อนผู้สูงวัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพทางเทคนิค มีความรู้และทักษะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในบ้าน ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวัน และช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุนอกบ้าน โดยสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การทำกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางสุขภาพ ตลอดจนการติดต่อประสานงานและทำธุรกรรมทั้งการติดต่อประสานงานกับบุคคลในครอบครัว และบุคคลภายนอกมีความรู้และทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยการประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุ และประเมินสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น หรือ ส่งต่อผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลได้ มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยสามารถเฝ้าระวังภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องดูแลผู้สูงอายุตามหลักจริยธรรม และพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัล โดยสามารถแนะนำการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสาร และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

อาชีพเพื่อนผู้สูงวัยมี 1 ระดับ คือ ระดับ 3 หากมีความประสงค์จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1)    มีประสบการณ์ในการให้บริการ หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้รับบริการ 
2)    ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนผู้สูงวัยตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-PLAS-610A อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในบ้าน
HLT-VCAA-611A อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุนอกบ้าน
HLT-NCJL-612A อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและทำธุรกรรม
HLT-YTIW-613A ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
HLT-FFZJ-614A ปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น
HLT-THTW-615A ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
HLT-SRBM-616A ดูแลผู้สูงอายุตามหลักจริยธรรม และพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม
HLT-BAAP-617A แนะนำการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ