คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเฉพาะทาง สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในการเคลื่อนไหว การทรงตัว การรับรู้ และประสาทสัมผัสของเด็ก ส่งเสริมด้านนิสัย พฤติกรรม และความถนัดของเด็ก สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ศิลปะ การใช้ภาษา การสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ และการแสดงออกของเด็ก ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็ก โดยส่งเสริมทักษะชีวิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมทักษะชีวิต เฝ้าระวัง และรายงานผลการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก ตลอดจนป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ และสติปัญญา เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กด้านสังคม โดยการคัดกรองเบื้องต้นพัฒนาการด้านสังคม รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เฝ้าระวัง และรายงานผลการจัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก สามารถตรวจสอบความพร้อมและวิธีการทำความสะอาดสิ่งของจำพวกผ้า ตรวจสอบอุปกรณ์แยกหมวดหมู่ของเล่น ตรวจความพร้อมและความปลอดภัยของอุปกรณ์ของเล่นเด็ก และการจัดเก็บสิ่งของจำพวกผ้าและแยกหมวดหมู่

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3 และ  
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
3. ได้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาการดูแลเด็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-SUVS-568A เฝ้าระวัง และรายงานผลการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-JBBZ-570A ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
HLT-TGDP-572A เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย
HLT-AAUK-574A ส่งเสริมด้านนิสัย พฤติกรรม และความถนัดของเด็ก
HLT-RFNH-576A เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-KZKU-581A เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-AZDZ-583A ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก
HLT-WZVU-584A ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็ก
HLT-JBLY-586A เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-HITZ-590A เฝ้าระวัง และรายงานผลในการจัดเตรียมสิ่งของจำพวกผ้า ของเล่นและความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
TP-0012-A : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

ยินดีต้อนรับ