คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลโภชนาการในการจัดเตรียมอาหารและจัดเก็บอาหารสำหรับเด็ก ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก ดูแลความปลอดภัยของเด็กจากการถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุต่างๆ สามารถสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเด็ก มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริมให้เด็กเคารพกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามารถดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และจัดเตรียมอุปกรณ์ของเล่นและของใช้สำหรับเด็ก ดูแลเด็กอย่างมีจรรยาบรรณด้วยความรักความเมตตา ไม่ทอดทิ้ง และไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเด็ก เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของเด็ก รวมทั้งตรวจสอบภาวะทางอารมณ์และการแสดงออกของผู้ดูแลต่อเด็ก
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
2. สามารถอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารภาษาไทยได้ หรือ
3. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
4. ผ่านอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเอกชนที่หลักสูตรได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-NLYM-564A ดูแลด้านโภชนาการเด็ก
HLT-DZMI-565A ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-IJCC-566A ดูแลด้านความปลอดภัยเด็ก
HLT-METO-571A สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเด็ก
HLT-DCFH-578A จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
HLT-KEBA-579A จัดกิจกรรมให้เด็กตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม
HLT-EERA-588A ดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
HLT-XUNJ-589A เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเด็ก
HLT-JMFW-592A ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการดูแลเด็ก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0267-A : โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
TP-0012-A : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0283-A : บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

ยินดีต้อนรับ