คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยใช้เทคนิคและการจัดการ สามารถวางแผน ออกแบบ เพื่อส่งเสริมกิจวัตรประจำวันของเด็ก รวมถึงป้องกันและแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย สามารถควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้วยการประเมินพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านจิตใจ-อารมณ์ ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา โดยสามารถให้คำแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมด้านสติปัญญาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม โดยสามารถกำกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเด็กด้านสังคม และปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาการเด็กด้านสังคมขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็กด้านสังคม ด้วยการกระตุ้นหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม รวมถึงให้ความรู้ ในการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4 และ 
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
3. ได้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาการดูแลเด็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมงภายใน 3 ปี ก่อนสอบ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-CCTA-567A ป้องกัน และแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-URCF-569A วางแผนออกแบบ การดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-UWXF-573A วางแผน ออกแบบ พัฒนาการเด็กด้านร่างกาย
HLT-QPHD-575A ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-XLJT-577A วางแผน ออกแบบพัฒนาการเด็ก
HLT-TFXU-580A ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-JBQR-582A วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-KFAE-585A ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-GOOT-587A วางแผน ออกแบบพัฒนาการด้านสติปัญญา
HLT-SSWY-591A วางแผน ออกแบบ จัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ตามช่วงวัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0186-A : โรงเรียน ณ สาธรบริบาลไทยสัปปายะ (สบทส)
CB-0337-A : โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล
CB-0165-A : โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
CB-0268-A : โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
TP-0012-A : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CB-0258-A : บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
CB-0338-A : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

ยินดีต้อนรับ