คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีสมรรถนะในการวางแผนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการบริหารระบบการจัดการงานวิจัยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
       1. มีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่อง ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 ปี หรือ
       2. ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 อย่างน้อย 3 ปี 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-QUJL-750A ฝึกอบรมด้านการวิจัยพัฒนา
HLT-ODTJ-751A วางแผนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-MWMR-752A บริหารระบบการจัดการงานวิจัยพัฒนา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ