คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 จะต้องมีสมรรถนะในการเตรียมความพร้อมในการวิจัยพัฒนาตามคู่มือที่กำหนดและผลิตผลิตภัณฑ์ตามสูตรตำรับที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  การดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดำเนินการขอรับรองผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 จะต้องมีจะต้องมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่อง ด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักเคมี (2113)
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย (2163)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-UUVS-746A เตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยพัฒนา
HLT-BGBW-747A ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามสูตรตำรับที่ได้รับมอบหมาย
HLT-RTMJ-748A ออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-JUCJ-749A ดำเนินการขอการรับรองผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ