คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางจิตวิทยาเด็กเบื้องต้น และมีทักษะการคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม และออกแบบการปรับพฤติกรรมในเด็กภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ผู้กำกับดูแลพิจารณา ทั้งยังปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กอยู่เสมอ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเด็กที่จัดโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (เอกสารรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี)
  • มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับเด็กภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือพยาบาล หรือครูผู้เชี่ยวชาญ* ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารมีผลย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร)

*ครูผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้สมัคร ควรเป็นบุคคลผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู และปฏิบัติงานกับเด็กในระดับชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ (5321)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-BBCM-449A ดูแลพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
HLT-LCRP-450A ดูแลสุขภาวะ (Psychological wellness) ของเด็ก
HLT-UDSX-451A ประเมินพัฒนาการของเด็กเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือหรือมาตรวัดที่มีมาตรฐาน
HLT-BUYK-452A ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0373-A : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ