คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีทักษะในการดูแลสุขภาวะทางจิตและพัฒนาการของผู้สูงวัย สามารถส่งเสริมกิจกรรมตามพัฒนาการ (developmental tasks) ในผู้สูงวัย ปรับพฤติกรรมเบื้องต้น ภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้กับผู้ดูแล และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้สูงวัยเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาผู้สูงวัยที่จัดโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (เอกสารรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี)
  • มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัย*ภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

*การปฏิบัติงานสามารถนับรวมชั่วโมงการทำงานกับผู้สูงวัย หรือการเป็นจิตอาสากับผู้สูงวัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ (5321)

ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-WOQW-464A ดูแลพัฒนาการของผู้สูงวัย
HLT-QWHQ-465A ดูแลสุขภาวะทางจิต (Psychological Wellness) ของผู้สูงวัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ