คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางจิตวิทยาผู้สูงวัยเบื้องต้น และมีทักษะการประเมินความต้องการ/จำเป็นด้านพัฒนาการผู้สูงวัย สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงวัยภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ผู้กำกับดูแลพิจารณา ทั้งยังปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้สูงวัยอยู่เสมอ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาผู้สูงวัยที่จัดโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง (เอกสารรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี)
  • มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการกับผู้สูงวัย*ภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารรับรองมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร)

*การปฏิบัติงานสามารถนับรวมชั่วโมงการทำงานกับผู้สูงวัย หรือการเป็นจิตอาสากับผู้สูงวัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ช่วยงานดูแลสุขภาพ (5321)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงวัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-WOQW-464A ดูแลพัฒนาการของผู้สูงวัย
HLT-QWHQ-465A ดูแลสุขภาวะทางจิต (Psychological Wellness) ของผู้สูงวัย
HLT-AJLA-466A ประเมินความต้องการ/จำเป็นด้านพัฒนาการของผู้สูงวัยเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือหรือมาตรวัดที่มีมาตรฐาน
HLT-KKSP-467A ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงวัยภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ