คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป คือ อาหารที่คล้ายคลึงกับคนปกติที่ไม่เจ็บป่วย รวมทั้งมีทักษะในการใช้วิธีการประกอบอาหารได้หลากหลายได้เช่น การทอด การผัด การต้ม การนึ่ง ฯลฯ และสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในประกอบอาหาร เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เก็บรักษาและถนอมอาหารได้ตามมาตรฐานงานโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูแลทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และพื้นที่ในการประกอบอาหารให้สะอาด ปลอดภัย 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประกอบอาหารภายในหน่วยงานอย่างน้อย 6 เดือน และผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 3 ชั่วโมง) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-FKJR-264A เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
HLT-UFCT-680A ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน
HLT-FDUZ-681A จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
HLT-MUGV-682A จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
HLT-HUSP-683A ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
HLT-YLSH-684A จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ