คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

 เป็นบุคคลที่มีทักษะและเทคนิคเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน มีความชำนาญในภาษาที่แปลโดยเฉพาะคำศัพท์ทางการแพทย์ เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ และสามารถตอบกลับข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ป่วยกับญาติเป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษรได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานการเป็นล่ามทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ (2643)

ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-5-122ZA ล่ามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ
HLT-MDH-5-123ZA แปลเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ