หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ล่ามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-5-122ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ล่ามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO  2643) ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ให้บริการแปลภาษาที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10804.01

ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการซักถามอาการผู้ป่วย

1. รับข้อมูลหรือคำถามสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์

10804.01.01
10804.01

ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการซักถามอาการผู้ป่วย

2. ถ่ายทอดข้อมูลหรือคำถามสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย

10804.01.02
10804.02

ช่วยบุคลากรทางการแพทย์อธิบายวิธีการดูแลและรักษาผู้ป่วย

1. รับฟังคำอธิบายการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากบุคลากรทางการแพทย์

10804.02.01
10804.02

ช่วยบุคลากรทางการแพทย์อธิบายวิธีการดูแลและรักษาผู้ป่วย

2. ถ่ายทอดคำอธิบายการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย

10804.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน2. มีทักษะในการถ่ายทอดศัพท์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท3. มีทักษะในการถ่ายทอดข้อความจากภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. มีความรู้ในภาษาต้นทางและปลายทางอย่างชำนาญ    2. มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)       (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมิน            ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัยส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์ ก่อนจำลองสถานการณ์ภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถช่วยเหลือแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ในถ่ายทอดข้อมูลกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. คำถามสุขภาพ หมายถึง การซักถามประวัติทางการแพทย์ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การตรวจร่างกาย ผลการวินิจฉัย และการตรวจเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ควรประเมินข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจรักษาได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้          2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบบันทึกจากการสังเกตการปฏิบัติงาน                3. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ