หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แปลเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมาย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-5-123ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แปลเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 2643) ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          แปลความหมายเอกสารทางการแพทย์และทางกฎหมาย รวมถึงช่วยบุคลากรทางการแพทย์สื่อสารข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวแก่ผู้ป่วย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10805.01

แปลความหมายเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมายที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับทราบ

1. แปลเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและญาติ

10805.01.01
10805.01

แปลความหมายเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมายที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับทราบ

2. แปลเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและญาติ

10805.01.02
10805.02

ช่วยสื่อสารเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมายต่างๆ ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ

1. อธิบายเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมายให้แก่ผู้ป่วยและญาติ 

10805.02.01
10805.02

ช่วยสื่อสารเอกสารทางการแพทย์และทางกฏหมายต่างๆ ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ

2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรภายในหน่วยงานด้านทางการแพทย์และทางกฏหมาย

10805.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน    2. สามารถวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาในการสื่อสารได้ในเรื่องที่สื่อสารได้    3. มีทักษะในการแปลความหมายเอกสารได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. มีความรู้ในภาษาต้นทางและปลายทางอย่างชำนาญ    2. มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์    3. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกับการรักษาพยาบาล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน    2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมิน            ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัยส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น จำลองสถานการณ์ภายใต้การจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางติดต่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับผู้มาติดต่อกับหน่วยงานด้วยภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. เอกสารทางการแพทย์ หมายถึง การรวบรวมข้อเขียนหรือบันทึกที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย เป็นข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล คลินิค หรือสถานีอนามัย ซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ในแฟ้มซอง หรือคอมพิวเตอร์ เช่น เอกสารคำประกาศสิทธิของผู้ป่วย เอกสารข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ เป็นต้น2. เอกสารทางกฏหมาย หมายถึง หลักฐานที่จดไว้เพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ เช่น สูติบัตร  เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้          2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบบันทึกจากการสังเกตการปฏิบัติงาน  3. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ