คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดการบุคลากรด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สามารถจัดการเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดการระบบการจัดการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาบัตร หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
           2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี หรือ
           3. ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 4 อย่างน้อย 2 ปี 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต (3122)
ผู้จัดการด้านการผลิต (1321)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-LLUU-725A จัดการเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
HLT-ETIL-726A จัดการบุคลากรด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
HLT-MPJM-727A ฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
HLT-XARA-728A วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-DBDT-729A จัดการระบบการจัดการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ