คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมปัจจัยการผลิต การตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และการดำเนินการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบของแข็ง รูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว และรูปแบบของเหลว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 3 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เสมียนด้านการผลิต (4322)
ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม (7543)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-PREW-717A จัดเตรียมปัจจัยการผลิต
HLT-AFFM-718A ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบของแข็ง
HLT-WYMD-719A ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว
HLT-QPQW-720A ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบของเหลว
HLT-EHDU-721A ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ