คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถเคลื่อนย้ายศพภายในหรือภายนอกหน่วยงานไปยังสถานที่กำหนด รวมทั้งการจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์หรือพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บเอกสาร การรับและจำหน่ายศพได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน            

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-OZCU-669A เคลื่อนย้ายศพภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
HLT-CNSL-670A จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ
HLT-SCPJ-672A รับและจำหน่ายศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ