คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและความรู้ความชำนาญด้านการตกแต่งศพ การช่วยแพทย์ผ่าศพเพื่อการชันสูตร รวมทั้งจัดการอวัยวะของศพตามกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานได้ สามารถบริหารจัดการห้องศพ และถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน หรือภายนอกห้องศพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-FZVK-675A ตกแต่งและช่วยผ่าศพ
HLT-ZAGZ-676A จัดการอวัยวะของศพตามแนวทางปฏิบัติ
HLT-AMNT-677A บริหารจัดการห้องศพ
HLT-XHRI-678A กำกับดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ