คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติและมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพภายในหรือภายนอกหน่วยงานไปยังสถานที่กำหนด รวมทั้งการจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์หรือพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพได้อย่างถูกต้อง  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
สัปเหร่อและเจ้าหน้าที่ฉีดยาศพ (5163)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-KDBP-398A เคลื่อนย้ายศพภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
HLT-GFTG-399A จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ