คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางเอกสารหรือธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการรักษาสภาพของศพภายในสถานที่จัดเก็บ สามารถจัดเก็บศพได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ และมีความรู้ความชำนาญในการแยกประเภทศพได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-PIIN-671A ให้คำแนะนำแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการดำเนินงานทางธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย
HLT-CRUH-673A แยกประเภทของศพ
HLT-GHRG-674A รักษาและเก็บศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ