คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางเอกสารหรือธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย รวมทั้งการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บเอกสาร การรับและจำหน่ายศพได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน            

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
สัปเหร่อและเจ้าหน้าที่ฉีดยาศพ (5163)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-RGBN-400A ให้คำแนะนำแก่ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการดำเนินงานทางธุรการเกี่ยวกับผู้ตาย
HLT-DXOR-401A รับและจำหน่ายศพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ