คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา ระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพทางจุลชีววิทยาและการตรวจประเมินทางจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางจุลชีววิทยา ระดับ 3 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่อง ด้านการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยา อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม (7543)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสําอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-RIJP-735A จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และอาหารเพาะเชื้อที่ใช้ในการตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา
HLT-VMNF-736A ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพทางจุลชีววิทยา
HLT-DDBM-737A ตรวจประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ