คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการให้ข้อมูล คำแนะนำในการให้บริการในทุกๆจุดบริการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆ เช่น การบอกเส้นทางภายในหน่วยงาน การให้คำแนะนำ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นมิตร และประสานงานให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ กับบุคลากรทางการแพทย์ภายในหน่วยงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับผู้ป่วย ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการดำเนินการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติในเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย ระดับ 3 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการต้อนรับหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-CJKQ-692A อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
HLT-ZCYQ-693A ประสานงานทั่วไปภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HLT-DQSE-694A ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ภายในหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ